دکتر شمال عبدالمحمد ریيس دانشكده الهيات دانشگاه سليمانيه عراق در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی

دکتر شمال عبدالمحمد رييس دانشكده الهيات دانشگاه سليمانيه عراق در چهارمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی در استان کردستان شهر سنندج اظهار داشت: ايران در دفاع از حقوق مسلمانان منطقه جایگاه…