دکتر محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و کارشناس مسائل استراتژیک

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و کارشناس مسائل استراتژیک در همایش ملی حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر آمریکایی: آمریکا برای حقوق بشر…