انصاری خبر داد: برگزاری همایش ملی ” حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر امریکایی” در اهواز

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر خبر داد: برگزاری همایش ملی ” حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر امریکایی” در اهواز امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران…