حسین شیخ الاسلام معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور سابق وزیر امور خارجه

حسین شیخ الاسلام معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور سابق وزیر امور خارجه در همایش نقض حقوق بشر توسط آمریکا در غرب آسیا در روز جهانی…