امین انصاری: اقدام مقتدرانه سپاه نشان داد که ارتکاب اقدامات کور تروریستی خللی در اراده صادق و راسخ نظام و ملت ایران نخواهد داشت

امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در همایش ملی حادثه تروریستی اهواز نماد حقوق بشر آمریکایی اقدام مقتدرانه سپاه نشان داد که ارتکاب اقدامات کور تروریستی…